Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū
Náplň školy
Tachi-jutsu (Kenjutsu) - tradiční japonský šerm dřevěným mečem formou Kumitachi (sestava předem daných technik, „řízený sparing“ s partnerem)

Omote-no-tachi, 4 kajō:
- Itsutsu-no tachi
- Nanatsu-no-tachi
- Kasumi-no-tachi
- Hakka-no-tachi
Gogyo-no-tachi, 5 kajō:
- Mittsu-no-tachi
- Yottsu-no-tachi
- In-no-tachi
- Sha-no-tachi
- Hatsu-no-tachi
Gokui-hichijo-no-tachi, 3 kajō:
- Toyama-no-tachi (Ukifune no kurai)
- Katanami-no-tachi (Yōsui no kurai)
- Agenami-no-tachi (Sangetsu no kurai)
Ryoto, 4 kajō:
- Eigetsu-no-tachi (Nio no kurai)
- Suigetsu-no-tachi (Tenchi no kurai)
- Isonami-no-tachi (Hūyō no kurai)
- Murakumo-no-tachi (Sasu no kurai)
Gokui-kodachi , 3 kajō:
- Hangetsu-no-kodachi
- Suigetsu-no-kodachi
- Seigan -no-kodachi

Naginata-jutsu – tradiční šerm japonskou halapartnou proti meči formou Kumitachi

Omote-no-naginata, 4 kajō:
- Itsutsu-no-naginata
- Nanatsu-no-naginata
- Kasumi-no-naginata
- Hakka-no-naginata
Gokui-hichijo-no-naginata, 3 kajō:
- Enpi-no-naginata
- Seirei-no-naginata
- Ryūko-no-naginata

Bō-jutsu - tradiční šerm dlouhou holí proti meči nebo holi formou Kumitachi

Omote-no-bō, 6 kajō:
- Seriai-no-bō
- Sune-hishigi-no-bō
- Saiyū-no-bō
- Kasahazushi-no-bō
- Hanetsurube-no-bō
- Tatenami-no-bō
Gokui-no-bō, 6 kajō:
- Gedan-no-kamae-no-bō
- Kasumigake-no-bō
- Denkō kamae-no-bō
- In-kamae-no-bō
- Hikizue-kamae-no-bō
- Tatezue-kamae-no-bō
Sojutsu, 6 kajō:
- Hiryu-no-yari
- Koryu-no-yari
- Tsukidome-no-yari
- Anya-no-yari
- Denkō-no-yari
- Yorunoya-yari

Iai-jutsu - techniky tasení meče formou kata (sestava předem daných technik)  

Iai-jutsu, 6 kajō:
- Kusanagi-no-ken
- Nukitsuke-no-ken
- Nukiuchi-no-ken
- Uken
- Saken
- Happōken
Tachi-iai-jutsu, 5 kajō:
- Yukiai-gyakunuki-no-tachi
- Zengo-chidori-no-tachi
- Yukiai-migichidori-no-tachi
- Gyakunuki-no-tachi
- Nukiuchi-no-tachi
Gokui-no-iai-jutsu, 5 kajō:
- Kumokiri-no ken
- Hangestsu-no-ken
- Muitsu-no-ken
- Muni-no-ken
- Seigan-no-ken

Ju-jutsu – boj beze zbraně

Ju-jutsu, 36 kajō:
- Tōshi-ken
- Uchi-tokko
- Soto-tokko
- Konoha-gaeshi
- Musa-soku
- Kata-i-mon
- Ryō-i-mon
- Koromo-Shibori
- Kareki-ori
- Oni-osae
- Tengu-gaeshi
- Yami-no-yo
- Sasudome
- Giboshi-gaeshi
- Taki-oshi
- Shichiri-biki
- Sugatami
- Hagai-shibori
- Yume-no-makura
- Hiji-gane
- Saruko-shibori
- Tori-no-hagai-ori
- Shika-no-issoku
- Yama-otoshi
- Sode-guruma
- Tachi-ōjō
- Dō-shibori
- Hiki-shibori
- Shōgi-daoshi- ori
- Gyaku-yubi
- Kubi-shibori
- Washi-no-ha-otoshi
- Sora-mukō-busei
- Katabane-osae
- Onikiri
- Gozen-tori

Shuriken-Jutsu (kuden ) – vrhání předmětů