Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū
天真正伝香取神道流

Náplň školy

Náplň školy japonského tradičního bojového umění Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū

Tachi-jutsu (Kenjutsu)

tradiční japonský šerm dřevěným mečem formou Kumitachi (sestava předem daných technik, „řízený sparing“ s partnerem)

Omote-no-tachi, 4 kajō:

  1. Itsutsu-no tachi
  2. Nanatsu-no-tachi
  3. Kasumi-no-tachi
  4. Hakka-no-tachi

Gogyo-no-tachi, 5 kajō:

  1. Mittsu-no-tachi
  2. Yottsu-no-tachi
  3. In-no-tachi
  4. Sha-no-tachi
  5. Hatsu-no-tachi

Gokui-hichijo-no-tachi, 3 kajō:

  1. Toyama-no-tachi (Ukifune no kurai)
  2. Katanami-no-tachi (Yōsui no kurai)
  3. Agenami-no-tachi (Sangetsu no kurai)

Ryoto, 4 kajō:

  1. Eigetsu-no-tachi (Nio no kurai)
  2. Suigetsu-no-tachi (Tenchi no kurai)
  3. Isonami-no-tachi (Hūyō no kurai)
  4. Murakumo-no-tachi (Sasu no kurai)

Gokui-kodachi , 3 kajō:

  1. - Hangetsu-no-kodachi
  2. - Suigetsu-no-kodachi
  3. - Seigan -no-kodachi

Naginata-jutsu

tradiční šerm japonskou halapartnou proti meči formou Kumitachi

Omote-no-naginata, 4 kajō:

  1. Itsutsu-no-naginata
  2. Nanatsu-no-naginata
  3. Kasumi-no-naginata
  4. Hakka-no-naginata

Gokui-hichijo-no-naginata, 3 kajō:

  1. Enpi-no-naginata
  2. Seirei-no-naginata
  3. Ryūko-no-naginata

Bō-jutsu

tradiční šerm dlouhou holí proti meči nebo holi formou Kumitachi

Omote-no-bō, 6 kajō:

  1. Seriai-no-bō
  2. Sune-hishigi-no-bō
  3. Saiyū-no-bō
  4. Kasahazushi-no-bō
  5. Hanetsurube-no-bō
  6. Tatenami-no-bō

Gokui-no-bō, 6 kajō:

  1. Gedan-no-kamae-no-bō
  2. Kasumigake-no-bō
  3. Denkō kamae-no-bō
  4. In-kamae-no-bō
  5. Hikizue-kamae-no-bō
  6. Tatezue-kamae-no-bō

Sojutsu, 6 kajō:

  1. Hiryu-no-yari
  2. Koryu-no-yari
  3. Tsukidome-no-yari
  4. Anya-no-yari
  5. Denkō-no-yari
  6. Yorunoya-yari

Iai-jutsu

techniky tasení meče formou kata (sestava předem daných technik)  

Iai-jutsu, 6 kajō:

  1. Kusanagi-no-ken
  2. Nukitsuke-no-ken
  3. Nukiuchi-no-ken
  4. Uken
  5. Saken
  6. Happōken

Tachi-iai-jutsu, 5 kajō:

  1. Yukiai-gyakunuki-no-tachi
  2. Zengo-chidori-no-tachi
  3. Yukiai-migichidori-no-tachi
  4. Gyakunuki-no-tachi
  5. Nukiuchi-no-tachi

Gokui-no-iai-jutsu, 5 kajō:

  1. Kumokiri-no ken
  2. Hangestsu-no-ken
  3. Muitsu-no-ken
  4. Muni-no-ken
  5. Seigan-no-ken

Ju-jutsu

boj beze zbraně

Ju-jutsu, 36 kajō:

  1. - Tōshi-ken
  2. - Uchi-tokko
  3. - Soto-tokko
  4. - Konoha-gaeshi
  5. - Musa-soku
  6. - Kata-i-mon
  7. - Ryō-i-mon
  8. - Koromo-Shibori
  9. - Kareki-ori
  10. - Oni-osae
  11. - Tengu-gaeshi
  12. - Yami-no-yo
  13. - Sasudome
  14. - Giboshi-gaeshi
  15. - Taki-oshi
  16. - Shichiri-biki
  17. - Sugatami
  18. - Hagai-shibori
  19. - Yume-no-makura
  20. - Hiji-gane
  21. - Saruko-shibori
  22. - Tori-no-hagai-ori
  23. - Shika-no-issoku
  24. - Yama-otoshi
  25. - Sode-guruma
  26. - Tachi-ōjō
  27. - Dō-shibori
  28. - Hiki-shibori
  29. - Shōgi-daoshi- ori
  30. - Gyaku-yubi
  31. - Kubi-shibori
  32. - Washi-no-ha-otoshi
  33. - Sora-mukō-busei
  34. - Katabane-osae
  35. - Onikiri
  36. - Gozen-tori

Shuriken-Jutsu (kuden)

vrhání předmětů