Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū
天真正伝香取神道流

Náplň školy

Náplň školy japonského tradičního bojového umění Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū

Tachi-jutsu (Kenjutsu)

tradiční japonský šerm dřevěným mečem formou Kumitachi (sestava předem daných technik, „řízený sparing“ s partnerem)

Omote-no-tachi, 4 kajō:

 1. Itsutsu-no tachi
 2. Nanatsu-no-tachi
 3. Kasumi-no-tachi
 4. Hakka-no-tachi

Gogyo-no-tachi, 5 kajō:

 1. Mittsu-no-tachi
 2. Yottsu-no-tachi
 3. In-no-tachi
 4. Sha-no-tachi
 5. Hatsu-no-tachi

Gokui-hichijo-no-tachi, 3 kajō:

 1. Toyama-no-tachi (Ukifune no kurai)
 2. Katanami-no-tachi (Yōsui no kurai)
 3. Agenami-no-tachi (Sangetsu no kurai)

Ryoto, 4 kajō:

 1. Eigetsu-no-tachi (Nio no kurai)
 2. Suigetsu-no-tachi (Tenchi no kurai)
 3. Isonami-no-tachi (Hūyō no kurai)
 4. Murakumo-no-tachi (Sasu no kurai)

Gokui-kodachi , 3 kajō:

 1. - Hangetsu-no-kodachi
 2. - Suigetsu-no-kodachi
 3. - Seigan -no-kodachi

Naginata-jutsu

tradiční šerm japonskou halapartnou proti meči formou Kumitachi

Omote-no-naginata, 4 kajō:

 1. Itsutsu-no-naginata
 2. Nanatsu-no-naginata
 3. Kasumi-no-naginata
 4. Hakka-no-naginata

Gokui-hichijo-no-naginata, 3 kajō:

 1. Enpi-no-naginata
 2. Seirei-no-naginata
 3. Ryūko-no-naginata

Bō-jutsu

tradiční šerm dlouhou holí proti meči nebo holi formou Kumitachi

Omote-no-bō, 6 kajō:

 1. Seriai-no-bō
 2. Sune-hishigi-no-bō
 3. Saiyū-no-bō
 4. Kasahazushi-no-bō
 5. Hanetsurube-no-bō
 6. Tatenami-no-bō

Gokui-no-bō, 6 kajō:

 1. Gedan-no-kamae-no-bō
 2. Kasumigake-no-bō
 3. Denkō kamae-no-bō
 4. In-kamae-no-bō
 5. Hikizue-kamae-no-bō
 6. Tatezue-kamae-no-bō

Sojutsu, 6 kajō:

 1. Hiryu-no-yari
 2. Koryu-no-yari
 3. Tsukidome-no-yari
 4. Anya-no-yari
 5. Denkō-no-yari
 6. Yorunoya-yari

Iai-jutsu

techniky tasení meče formou kata (sestava předem daných technik)  

Iai-jutsu, 6 kajō:

 1. Kusanagi-no-ken
 2. Nukitsuke-no-ken
 3. Nukiuchi-no-ken
 4. Uken
 5. Saken
 6. Happōken

Tachi-iai-jutsu, 5 kajō:

 1. Yukiai-gyakunuki-no-tachi
 2. Zengo-chidori-no-tachi
 3. Yukiai-migichidori-no-tachi
 4. Gyakunuki-no-tachi
 5. Nukiuchi-no-tachi

Gokui-no-iai-jutsu, 5 kajō:

 1. Kumokiri-no ken
 2. Hangestsu-no-ken
 3. Muitsu-no-ken
 4. Muni-no-ken
 5. Seigan-no-ken

Ju-jutsu

boj beze zbraně

Ju-jutsu, 36 kajō:

 1. - Tōshi-ken
 2. - Uchi-tokko
 3. - Soto-tokko
 4. - Konoha-gaeshi
 5. - Musa-soku
 6. - Kata-i-mon
 7. - Ryō-i-mon
 8. - Koromo-Shibori
 9. - Kareki-ori
 10. - Oni-osae
 11. - Tengu-gaeshi
 12. - Yami-no-yo
 13. - Sasudome
 14. - Giboshi-gaeshi
 15. - Taki-oshi
 16. - Shichiri-biki
 17. - Sugatami
 18. - Hagai-shibori
 19. - Yume-no-makura
 20. - Hiji-gane
 21. - Saruko-shibori
 22. - Tori-no-hagai-ori
 23. - Shika-no-issoku
 24. - Yama-otoshi
 25. - Sode-guruma
 26. - Tachi-ōjō
 27. - Dō-shibori
 28. - Hiki-shibori
 29. - Shōgi-daoshi- ori
 30. - Gyaku-yubi
 31. - Kubi-shibori
 32. - Washi-no-ha-otoshi
 33. - Sora-mukō-busei
 34. - Katabane-osae
 35. - Onikiri
 36. - Gozen-tori

Shuriken-Jutsu (kuden)

vrhání předmětů